WFT- Advieswijzer        

  Geachte relatie,

Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten assurantie adviesbureau´s minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de WFT richtlijnen

Sloetjes & Rosier Advies heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze code. De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en ook downloaden via onze website: www.Rosieradvies.nl.

A. Sloetjes & Rosier advies v.o.f.

Sloetjes & Rosier advies geeft u adviezen en biedt oplossingen op het gebied van verzekeringen en andere financiele diensten.. Indien u ons de opdracht daartoe geeft, inventariseren wij samen met u welke risico's verzekerd dienen te worden en bemiddelen bij de totstandkoming van de overeenkomsten die u wenst aan te gaan. Wij onderhouden voor u de contacten met de verzekeraars waar u uw verzekeringen heeft ondergebracht. De verzekeringen worden ondergebracht bij diverse verzekeraars waarmee Sloetjes & Rosier advies een samenwerkingsovereenkomst heeft.

B. Onze diensten

U kunt, zowel particulier als zakelijk, geadviseerd worden op het gebied van:

* schadeverzekeringen: u kunt hierbij denken aan verzekeringen voor bezittingen, ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen.

* levensverzekeringen: u kunt hierbij denken aan lijfrenteverzekeringen, spaarverzekeringen (zoals gemengde verzekeringen) en dergelijke, al of niet in combinatie met een hypotheek of financiering.

* pensioenen: wij begeleiden het ontwerpen en realiseren van een verzekeringsconstructie, in nauwe samenwerking met uw accountant.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij natuurlijk over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

C. Wat verwachten wij van u?

Sloetjes & Rosier advies streeft naar een nauwe samenwerking met u als relatie. Om deze samenwerking zo intensief mogelijk te laten verlopen, zijn er afspraken nodig. Een samenwerking verseist immers de inzet van beide betrokkenen! Wij verwachten van u, dat:

* de informatie die u aan Sloetjes & Rosier advies verstrekt, volledig is, op waarheid berust en ten goede trouw wordt gegeven. Mocht achteraf blijken dat u zich niet aan deze afspraak gehouden heeft, kan het zijn dat op grond van de wet of de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. De door u betaalde premie kan verbeurd worden verklaard. Sloetjes & Rosier advies zal schade die hierdoor is toegebracht aan derden op u kunnen verhalen.

* u de verschuldigde bedragen op tijd betaalt. Mocht blijken dat u het verschuldigde niet of niet geheel heeft voldaan, kan het zijn dat op grond van de wet of de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Het niet betalen of niet op tijd betalen van verschuldigde bedragen kan van invloed zijn op bestaande of toekomstige verzekeringen.

* veranderingen binnen de persoonlijk situatie, die van belang kunnen zijn voor de gesloten verzekering of andere voorzieningen, tijdig aan ons worden doorgegeven. U kunt hierbij denken aan verandering van burgerlijke staat, verandering van uw adres, uw telefoonnummer, en dergelijke gegevens. Maar ook geboorte, overlijden en veranderingen in de zakelijke sfeer, zoals wijziging van beroep of belangrijke verandering van uw inkomenssituatie.

* rechtstreekse contacten die verzekeraars met u hebben, direct aan ons gemeld worden.

* dat als u elders verzekeringen heeft lopen, u dit aan ons meldt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's niet-, onder- of oververzekerd zijn. Wijzigingen in elders lopende verzekeringen dienen dan ook aan ons gemeld te worden.

* dat, indien u ons een opdracht geeft, u ons deze per fax, e-mail of post bevestigt.

D. Onze bereikbaarheid

Bereikbaarheid is van groot belang voor ons. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Bezoekadres: Anholtseweg 33

7081 CK Gendringen

Postadres: Postbus 60

7080 AB Gendringen

Telefoon: U kunt bellen naar: 0315-683578

U kunt buiten onze reguliere openingstijden ook bellen naar ons noodnummer 0315-346923, Fax: 0315-346853, E-mail: info@rosieradvies.nl

Internet:

www.rosieradvies.nl www.onlinemijnpolis.nl www.rosierverzekeringen.nl  www.vakantiewoningverzekering.nl www.uitvaartadvieskantoor.nl www.polisje.nl www.onlinemijnverzekering.nl www.mijnpolisonline.nl  www.verzekeringenadvieskantoor.nl www.verzekeringenservickantoor.nl www.begrabnisversicherung.de www.ferienwohnungversicherung.de

U kunt ons op werkdagen bereiken van 9.00 uur tot 18.00 uur. Bij spoed, zoals een ongeval, overlijden, of een ingrijpende schade, kunt u ons ook buiten kantooruren bereiken via de hierboven genoemde telefoonnummers.

E. De premie

1. U kunt ons machtigen om de verschuldigde bedragen middels automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven.

2. U kunt ook kiezen voor de betaling van een periodiek bedrag voor al uw verzekeringen ineens: In overleg met ons kunt u ervoor kiezen de verschuldigde bedragen per half jaar, per kwartaal of per maand te betalen. Als er kosten zijn verbonden aan een dergelijke periodieke betaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

Als u eenmaal het verschuldigde aan ons heeft betaald, bent u, mits er geen andere openstaande posten zijn, bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Dus, uw bewijs van betaling aan ons is wettelijk geldig als betalingsbewijs jegens de verzekeraar(s).

3. Incasso door de verzekeraar: 1. U kunt de verzekeraar machtigen om het verschuldigde middels automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. 2. U kunt het verschuldigde ook overmaken met behulp van een acceptgiroformulier, dat u wordt toegezonden door de verzekeraar.

Als u eenmaal het verschuldigde aan de verzekeraar heeft betaald, bent u, mits er geen andere openstaande posten zijn, bevrijd van betaling aan ons.

In verband met de verkregen dispensatie op het verbod tot het berekenen van schadeafmakingscourtage, berekenen wij 1% schadeafmakingscourtage, mits en voorzover deze is meeverzekerd op de betreffende verzekering.

Uitgezonderd kleine bedragen voor het aanmaken en verzenden van een acceptgiroformulier (maximaal EUR 3,50 per incasso), mogen (naast het hiervoor genoemde) door ons aan u tevens andere kosten in rekening worden gebracht dan die, welke door de verzekeraar in polissen, aanhangsels en overige verzekeringsdocumenten zijn vermeld. De hoogte van deze kosten, zo ook wijziging daarvan, wordt schriftelijk aan u meegedeeld.

Afspraken rond premiebetaling:

1. Het is belangrijk dat u het verschuldigde op tijd betaalt. Indien u niet of niet tijdig betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren te vergoeden.

2. Als u in gebreke bent met betaling, kan deze gerechtelijk worden geïncasseerd. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen aan u in rekening worden gebracht.

3. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig. Wij zullen dan alles in het werk stellen om een oplossing te vinden.

4. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeraar hierover verzorgen.

F. Onze relatie met de verzekeraar

Sloetjes & Rosier advies is een onafhankelijk intermediair. Dat wil zeggen dat wij adviesvrij zijn en producten van verschillende verzekeraars adviseren. Wij zullen u een objectief advies geven, passende bij uw specifieke situatie.

G. Hoe worden wij beloond?

Sloetjes & Rosier advies wordt beloond middels provisie of uurloon . Wij ontvangen van de verzekeraars, waar uw verzekeringen gesloten zijn, een kostenvergoeding die onderdeel uitmaakt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover altijd vooraf. In plaats van provisie kunt u bij ons ook kiezen voor provisie vrije (netto)  producten, Indien u hiervoor kiest bereken wij u een uurloon tarief. Dit wordt ten alle tijde met u besproken.

H. Onze kwaliteit

1. Sloetjes & Rosier advies is ingeschreven bij de AFM (autoriteit Financiele Markten) onder nummer:  12012840

. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen.

2. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

I. Beëindiging relatie

Indien u de relatie met Sloetjes & Rosier advies wilt beëindigen, kunt u uw verzekeraar vragen om uw verzekeringen onder te brengen bij een andere adviseur. U ben vrij in de keuze hiervan. Uiteraard dient u alle verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.

Sloetjes & Rosier advies heeft ook de mogelijkheid om de relatie met u te beëindigen. Wij kunnen daartoe het initiatief nemen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand kunnen blijven. De hiervoor beschreven verplichtingen omtrent uw verzekering liggen bij ons, totdat een ander intermediair deze verplichtingen overneemt.

J. Klachten

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

1. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

2. Alle klachten worden direct behandeld.

3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut. Wij zijn hierbij aangesloten. Internet: www.kifid.nl.     U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

K. Begripsbepaling

De begrippen dienen als volgt te worden uitgelegd:

Het Klachteninstituut financiele dienstverlening  Deze organisatie biedt de verzekeringsconsument één loket voor al zijn of haar verzekeringsklachten en is opgericht om deze optimaal van dienst te zijn bij meningsverschillen met verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Er kan alleen een klacht ingediend worden indien de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon is aangesloten bij het Klachteninstituut. Alle partijen die zijn aangesloten maken hiervan melding in de polisvoorwaarden of zijn herkenbaar aan het logo. Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter, Aad Kosto (oud staatssecretaris van Justitie), en door leden die zijn voorgedragen door zowel de Consumentenbond als de organisaties van verzekeraars en tussenpersonen.

Het instituut is te bereiken: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, Telefoon 070 - 333 89 99

Telefax 070 - 333 89000, E-mail: info@kifid.nl

Meer informatie vindt u op internet bij www.kifid.nl.

L. Zelf uw verzekering online afsluiten (online diensten)

Via verschillende online rekenmodules op onze website, kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en de verzekering van uw keuze online afsluiten zonder advies van een financieel adviseur. Dit wordt binnen de Wet financieel toezicht (Wft) ‘execution only’ genoemd.

Execution only
Bij ‘execution only’ maak u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Heeft u vragen over de Wet financieel toezicht of ‘execution only’?
Neem dan gerust contact met ons op.

U als verzekeringnemer verklaart dat:
1) de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
2) u kennis heeft genomen van de polisvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan;
3) u de polis, die overeenkomstig deze aanvraag wordt opgemaakt, in ontvangst neemt en de daarvoor verschuldige premie en kosten zult betalen.

Belangrijk!
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons of de verzekeraar  verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering kunt u downloaden van deze site of desbetreffende verzekeraar. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden  worden toegezonden.