Disclaimer"Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Rosier Advies uitdrukkelijk afgewezen.

Rosier Advies biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Zelf uw verzekering online afsluiten
Via verschillende online rekenmodules op onze website, kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en de verzekering van uw keuze online afsluiten zonder advies van een financieel adviseur. Dit wordt binnen de Wet financieel toezicht (Wft) ‘execution only’ genoemd.

Execution only
Bij ‘execution only’ maak u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Heeft u vragen over de Wet financieel toezicht of ‘execution only’?
Neem dan gerust contact met ons op.

Online verzekeringen afsluiten

U als verzekeringnemer verklaart dat:
1) de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
2) u kennis heeft genomen van de polisvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan;
3) u de polis, die overeenkomstig deze aanvraag wordt opgemaakt, in ontvangst neemt en de daarvoor verschuldige premie en kosten zult betalen.

Belangrijk!
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons of de verzekeraar  verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering kunt u downloaden van deze site. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u bovendien nu reeds worden toegezonden.Informatie op deze site
Rosier Advies streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Rosier Advies streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Rosier Advies wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Rosier Advies aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel Rosier Advies alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Rosier Advies worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Rosier Advies dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Rosier Advies onderhouden en Rosier Advies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Rosier Advies geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Rosier Advies dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rosier Advies.

Virussen
Rosier Advies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten."