Leveringsvoorwaarden van de door ons aangeboden online diensten en verzekeringen etc.

Betaling en verzending !

Alle prijzen zijn vermeld inclusief assurantiebelasting en exclusief administratie en verzend kosten. Tenzij anders vermeld.

2. Via de bank vooraf.
Wacht na u bestelling onze opdrachtbevestiging af. Betaling van onze online verzekeringen geschiedden uitsluitend middels een automatische incasso van een door u opgegeven rekeningnummer. Zodra uw betaling bij ons binnen is krijgt u van ons een e-mail of telefonische melding en zullen wij de polis naar u verzenden. Houdt u er rekening mee dat dit gemiddeld 2 werkdagen duurt.

3. U heeft de mogelijkheid om uw polis op ons kantoor af te halen.
Hier kunt u uitsluitend contant betalen.
Indien U wilt afhalen informeer van te voren of de papieren voor u gereed zijn..


Zelf uw verzekering online afsluiten (online diensten)

Via verschillende online rekenmodules op onze website, kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en de verzekering van uw keuze online afsluiten zonder advies van een financieel adviseur. Dit wordt binnen de Wet financieel toezicht (Wft) ‘execution only’ genoemd.

Execution only
Bij ‘execution only’ maak u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Heeft u vragen over de Wet financieel toezicht of ‘execution only’?
Neem dan gerust contact met ons op.

U als verzekeringnemer verklaart dat:
1) de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
2) u kennis heeft genomen van de polisvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan;
3) u de polis, die overeenkomstig deze aanvraag wordt opgemaakt, in ontvangst neemt en de daarvoor verschuldige premie en kosten zult betalen.

Belangrijk!
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons of de verzekeraar  verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering kunt u downloaden van deze site of bij de desbetreffende verzekeraar. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u  worden toegezonden.
Heeft u vragen omtrent hetgeen u heeft aangevraagd of over de voortgang van leveren dan kunt u een e-mail sturen aan ons of bellen met nummer 0315-683578.


Algemene levering- en handelsvoorwaarden V.O.F. Sloetjes & Rosier Advies Gevestigd te Gendringen, Anholtseweg 33, 7081 CK, Nederland.


Artikel 1.
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, na te noemen voorwaarden, zijn van toepassing op alle over een komsten van koop- en verkoop, van verlening van diensten en op andere overeenkomsten waarbij Sloetjes & Rosier Advies V.O.F., nader te noemen Rosier Advies v.o.f., als verkoper, opdrachtnemer of aanbieder optreedt.

Artikel 2.
De rechtsverhouding met de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht, de Nederlandse rechter is bevoegd.

Artikel 3.
Alle aanbiedingen van Rosier Advies v.o.f., hetzij schriftelijk hetzij mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 4.
Rosier Advies v.o.f. aanvaardt geen van de onderhavige Voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden.

Artikel 5.
1. Rosier Advies v.o.f. levert diensten en verzekeringen conform eigen of opgave van verzekeraars en banken
2. De door Rosier Advies v.o.f.. op afbeeldingen, tekeningen en in catalogi, folders of op andere wijze verstrekte gegevens omtrent door Rosier Advies v.o.f. aangeboden zaken kan de weder-partij voor wat de juistheid van die informatie betreft geen beroep doen. Rosier Advies v.o.f. aanvaardt voor eventuele onjuistheden in bovenomschreven gegevens geen aansprakelijkheid.

Artikel 6. Prijzen
Overeengekomen prijzen zijn vaste bedragen tenzij uit de overeenkomst voortvloeit, dat Rosier Advies v.o.f.. zich het recht heeft voorbehouden deze prijzen te verhogen of te verlagen, evenredig aan een eventuele verhoging / verlaging der belasting en/of wijziging der valutaverhoudingen en/of andere prijsbepalende factoren, ook indien het een of het ander ten tijde van de orderbevestiging was te voorzien. Alle prijzen van Rosier Advies v.o.f. moeten worden verhoogd met administratie en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 7. Verplichtingen van Rosier Advies v.o.f.
1.Rosier Advies v.o.f. is verplicht tot uitvoering van de opdracht of tot levering van een zaak overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.
2. Rosier Advies v.o.f. geeft geen garanties en staat niet in voor onvoorziene gebeurtenissen, door u foutieve verstrekte gegevens die er toe leidden dat het door ons geleverde diensten of verzekeringen garanties geeft en instaat voor onjuistheden in de dekking, totaal geen dekking,afwijkende rentes, kortingspercentages, duur van de verzekering of premiebedragen
3a In geval van verzuim van de zijde van Rosier Advies v.o.f. is Rosier Advies v.o.f. niet verplicht tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever, noch schade welke direct het gevolg is van verzuim van Rosier Advies v.o.f., noch welke indirect het gevolg is van zulk verzuim.
3b In geval van verzuim van de zijde van Rosier Advies v.o.f. kan de wederpartij ofwel alsnog nakoming van Rosier Advies v.o.f. eisen, zij het zonder enige boete, dwangsom of opslag, ofwel zijnerzijds de overeenkomst ontbonden verklaren.
4. Voor alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht is Rosier Advies v.o.f. , het personeel van Rosier Advies v.o.f. en zijn andere, door Rosier Advies v.o.f.. ingeschakelde hulppersonen, niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld, in welk laatste geval de schadevergoeding beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, zulks met een maximum van E 10.000,-.

Artikel 8. Levertijden
1a Levertijden en het tijdstip van oplevering worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van een door Rosier Advies v.o.f. aanvaarde leveringstermijn kan voor Rosier Advies v.o.f. nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en kan voor de opdrachtgever/koper geen aanleiding zijn de gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van Rosier Advies v.o.f.
1b De opdrachtgever/koper heeft in geval van overschrijding van de leveringstermijn het recht om van Rosier Advies v.o.f. te verlangen, dat Rosier Advies v.o.f. binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn alsnog nakomt. Mocht de leveringstermijn wederom worden overschreden dan heeft de opdrachtgever/koper het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren, mits hij dat Rosier Advies v.o.f. binnen 8 dagen schriftelijk meedeelt. Ook in dit geval heeft de wederpartij geen recht op enigerlei schadevergoeding.
2. Levering geschiedt af het kantoor van Rosier Advies v.o.f. of een andere door Rosier Advies v.o.f.. te bepalen plaats en uitsluitend parterre.
3. Door Rosier Advies v.o.f. verkochte verzekeringen en/of diensten kunnen binnen drie weken na de datum van aflevering /aanbieding alsnog worden geaccepteerd. Daarna is de wederpartij, indien deze de verzekeringen of diensten alsnog niet accepteert, het factuurbedrag vermeerderd met rente (1% per maand of gedeelte van een maand) verschuldigd. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding.

4. Bij aankomst der verzekeringen dient de afnemer zich te overtuigen van de omschrijvingen en de voorwaarden van de het door Rosier Advies v.o.f.geleverde. Indien alsdan blijkt dat er onjuistheden zijn dient de afnemer dit direct aan Rosier Advies v.o.f. te meldden.

Artikel 9. Betalingen.
1. Betaling van facturen van Rosier Advies v.o.f. dient, tenzij anders op de factuur vermeld, te geschieden in Euro binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening. Alle Online verzekering of diensten worden uitsluitend middels een machtiging voor een automatische incasso, van een door u opgegeven rekeningnummer, mocht dit rekeningnummer niet juist of toereikend zijn houden we het recht voor u de verzekering of dienst te weigeren, indien er sprake is van een latere terugboeking van het geen wat wij van de door u opgegeven rekening hebben geincasseerd geven wij terstond de incasso uithanden aan derden, eventuele kosten hiervan vermeerderd met rente zijn voor rekening van de afnemer.
2. Een door Rosier Advies v.o.f. aan de opdrachtgever/koper verleende korting is eenmalig. Bij volgende transacties kan op een voorgaande korting geen beroep worden gedaan.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever/koper een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
4. Alle kosten van inning van vorderingen van Rosier Advies v.o.f. , zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever met een minimum voor de buitengerechtelijke kosten van 15% van de achterstallige hoofdsom en rente, met een minimum van E 100,--
5. Al onze vorderingen op de opdrachtgever zijn direct en zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst wordt vereist opeisbaar in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken door het aanbieden van een schuldregeling of anderszins, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld dan wel op enigerlei andere wijze wordt beperkt in het beheer of de beschikking over zijn vermogen.


Artikel 10. Voorbehoud van eigendom.
De eigendom van door aan opdrachtgever geleverde verzekeringen, diensten en materialen blijven eigendom van Rosier Advies v.o.f.. zolang de opdrachtgever de door Rosier Advies v.o.f. het geleverde niet heeft betaald.

Artikel 11. Overmacht
Tijdelijke overmacht, waaronder is te verstaan een overmacht gedurende kortere tijd dan drie maanden, schorst de verplichting tot levering c.q. de uitvoering van een opdracht en de levertijd gedurende de periode dat de overmacht duurt. Rosier Advies v.o.f. behoudt zich het recht voor, zowel in geval van tijdelijke als van blijvende overmacht lopende overeenkomsten te annuleren. Als overmacht wordt in ieder geval ook beschouwd: gebrek aan vervoermiddelen, vijandelijkheden, oproer of oorlog, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende werking, staking of arbeidsonlusten, brand, natuurrampen, ziekten van epidemische aard, technische bedrijfsstoringen, wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, verkeersstoornissen, het niet of niet tijdig ontvangen of verleend krijgen van de voor de nakoming van de verplichting van Rosier Advies v.o.f. nodige verzekeringen of diensten van leveranciers van Rosier Advies v.o.f.of van andere derden.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever / afnemer
In geval de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Rosier Advies v.o.f. , alsmede in de gevallen, waarin de vordering van Rosier Advies v.o.f. ingevolge artikel 9 onmiddellijk opeisbaar wordt, heeft Rosier Advies v.o.f. het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, al de nog niet uitgevoerde overeenkomsten met de koper onmiddellijk als geëindigd te beschouwen, onverminderd het recht van Rosier Advies v.o.f. op schadevergoeding.


Artikel 13. Geschillenregeling
Alle geschillen naar aanleiding van onze overeenkomsten worden bij uitsluiting van iedere andere rechter gebracht voor de bevoegde rechter te Zutphen.